Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Tuyển dụng ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀO NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2013 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀO NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2013
 (18/01/2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Đống đa, Hà Nội.

Tel: 04-63251712    Fax: 04-63251713

GĐKKD 0101135243 thay đổi lần 12 ngày 04/10/2012

               --------------

Số:      01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

  Hà Nội, ngày 05  tháng 01  năm 2013

 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 05 tháng 01 năm 2013;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

  QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Thông qua báo cáo nhiệm  kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, bao gồm:

-          Ông Nguyễn Quốc Khánh

-          Ông Lương Quí Thăng

-          Ông Đặng Văn Đảm

-          Ông Hoàng Văn Chương

-          Ông Nguyễn Từ Duẩn

Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017, bao gồm:

-          Bà Trần Thị Thu Thuỷ

-          Ông Phạm Đức Thưởng

-          Bà Hoàng Hải Đường

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

                                                                                                Chủ toạ

                                                                                          (đã ký)

 

                                                                     Nguyễn Quốc Khánh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lương Quí Thăng - Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do Đại hộiÔng Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội


Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017
Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017 (Từ trái qua phải: Ông Đặng Văn Đảm, Ông Lương Quí Thăng, Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ông Hoàng Văn Chương, Ông Nguyễn Từ Duẩn)Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 (Từ trái qua phải: Bà Hoàng Hải Đường, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ông Phạm Đức Thưởng)


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn