Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Tuyển dụng Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013
 (22/08/2013)

CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Số:  362/QĐ- ĐNVT

Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (đợt 1) năm 2013

 
   
 

TỔNG GIÁM  ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc;

Căn cứ vào các Hợp đồng đã ký và tình hình thực tế triển khai của Công ty;

Căn cứ bảng đăng ký sản lượng của các Ban công trình, xí nghiệp;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (đợt 1) năm 2013 để chào mừng ngày cách mạng Tháng 8 (19/8/1945) và ngày Quốc khách (02/9/1945) đảm bảo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013 Công ty hoàn thành 90%-95% sản lượng theo Kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

(Chi tiết về sản lượng phát động phong trào thi đua theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đều 3. Các ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, phòng KH-KT, Phòng TCKT, Giám đốc các Chí nhánh-Xí nghiệp, Giám đốc Ban điều hành các công trình, Chỉ huy trưởng các công trình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-      Như Điều 3;

-      Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Quí Thăng

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG                
                 
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH T8, T9 VÀ QUÝ IV NĂM 2013  
(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ- ĐNVT ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông)  
                    Đơn vị:  1.000 đồng
TT Tên Hợp đồng/ Công trình Giá trị hợp đồng (trước VAT) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỪ 19/08/2013 ĐẾN 29/09/2013 01/10 -31/12 Ghi chú
19/08-25/08 26/08-01/09 02/09-08/09 09/06-15/09 16/09-22/09 23/09-29/09 TỔNG
I Công ty tổ chức thi công 253.064.818 4.343.682 4.233.682 6.499.273 6.459.273 6.339.273 6.339.273 34.214.455 32.676.000  
1 Quốc lộ 3 mới (PK2) 44.358.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 9.372.000 0  
2 Quốc lộ 3 mới (PK1C) 7.200.000             0 7.200.000  
3 San nền KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên 20.730.000 170.000           170.000 0  
4 Đường KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên 41.406.000 1.300.000 1.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.700.000 9.026.000  
5 Công trình Xử lý nước thải Sơn La 22.410.000 200.000 160.000 160.000 120.000 0 0 640.000 0  
6 Hào kỹ thuật  GS 115.699.091 1.023.636 1.023.636 1.777.273 1.777.273 1.777.273 1.777.273 9.156.364 16.200.000 Hết tháng 9 kết thúc toàn bộ khối lượng công việc theo Hợp đồng giai đoạn 1
7 Hào kỹ thuật FPT 108.000 18.000 18.000         36.000 0  
8 Nút giao Lê Quang Định Tây TP 561.000 70.045 70.045         140.091 0  
9 Ngầm hóa Tân Sơn Nhất - Tây TP 592.727             0 250.000  
II Công ty giao khoán cho các Xí nghiệp 22.832.273 466.364 964.364 638.909 90.909 90.909 90.909 5.142.364 7.922.909  
1 VTN QL3 7.100.000             0 3.500.000  
2 Điện nhẹ Nam Cường 10.115.000             2.800.000 3.412.000  
3 ĐHQG Hà nội 1.910.000 330.000 828.000 548.000       1.706.000 0  
4 TT Hành Chính Lâm Đồng 2.950.000             0 890.000  
5 Cải tạo trụ sở H48 BCA 757.273 136.364 136.364 90.909 90.909 90.909 90.909 636.364 120.909  
  TỔNG CỘNG 275.897.091 4.810.045 5.198.045 7.138.182 6.550.182 6.430.182 6.430.182 39.356.818 40.598.909  

 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn