Thư ba, Ngày 20/11/2018
Công trình dự án Lễ ký Hợp đồng gói thầu Xây dựng đoạn Sóc Sơn - Thái Nguyên, Km26+900-Km61+313.21 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Lễ ký Hợp đồng gói thầu Xây dựng đoạn Sóc Sơn - Thái Nguyên, Km26+900-Km61+313.21
 (12/12/2012)

 Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Ban điều hành Liên danh gói thầu PK2 và Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng thi công Hạng mục: trồng cỏ, trồng cây bụi, cung cấp và rải lớp đất mặt, San lớp đất mặt thuộc gói thầu PK2: Xây dựng đoạn Sóc Sơn – Thái Nguyên (Km26+900-Km61+313.21) thuộc dự án xây dựng quốc lộ 3 mới và mạng lưới giao thông khu vực, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên.

Tham dự Lễ ký Hợp đồng có ông Chun Thiệu – Giám đốc Ban điều hành liên danh Gói thầu PK2 và ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Giá trị Hợp đồng: 24.935.772.469 VNĐ (Hai tư tỷ chín trăm ba lăm triệu bảy trăm bảy hai ngàn bốn trăm sáu chín đồng).


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn