Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông Báo cáo tổng kết năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014 và giai đoạn 2015-2020 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Báo cáo tổng kết năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014 và giai đoạn 2015-2020
 (19/02/2014)
 

 

VPHN: Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (84-4) 63251712 -  Fax: (84-4) 63251713

Website: www.ltc.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2013, KẾ HOẠCH NĂM 2014

 VÀ TẦM NHÌN GIAI ĐOẠN 2015-2020

I.          ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013

1.   Tình hình chung

Năm 2013 vẫn là một năm còn nhiều khó khăn và phức tạp. Kinh tế thế giới và kinh tế đất nước nói chung, ngành xây lắp nói riêng vẫn tiếp tục chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính của các năm trước. Đầu tư công sụt giảm, thị trường bất động sản cũng như các dự án xây lắp không nhiều dẫn đến việc tiếp cận công việc ngày càng khó khăn hơn.

2.   Đánh giá kết quả đạt được

Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng của toàn thể các cán bộ - nhân viên trong toàn Công ty thì Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

-       Doanh thu (hợp nhất) đạt 181.1 tỷ;

-       Doanh thu của riêng Công ty mẹ đạt 144,2 tỷ;

-       Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt 8,3 tỷ;

-       Lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ đạt 7,9 tỷ;

-       Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 6 tỷ;

-       Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 5,7 tỷ;

Bên cạnh những kết quả về chỉ tiêu tài chính nêu trên, trong năm 2013 Công ty còn đạt được những kết quả khác như:

-       Thay đổi, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty, Giám đốc một số chi nhánh – xí nghiệp như: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Xí nghiệp I, Xí nghiệp II, Xí nghiệp V, Xí nghiệp VI, Xí nghiệp LTC xây lắp và Công nghệ…

-       Về công tác thi đua: Trong năm 2013, Công ty đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tặng cờ thi đua xuất sắc; Công ty đã được Bộ Giao thông Vận tải, Công đoàn ngành Bộ Giao thông khen thưởng và tặng bằng khen cho Công ty và 02 cá nhân (Tổng Giám đốc và chỉ huy trưởng công trình) vì thành tích xuất sắc trong việc thi công Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.

-       Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý khác: như xây dựng Qui định về trả lương gắn với hoàn thành sản lượng/Doanh thu; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên; Phát động phong trào thi đua hàng tháng, hàng quí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu…

-       Đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ nhân viên. Mức lương trung bình trong năm 2013 khoảng 7,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 20% so với năm 2012)

II.    KẾ HOẠCH NĂM 2014

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, trên cơ sở các công trình, hợp đồng đầu vào mà Công ty đang thực hiện, Công ty đã xây dựng và đề ra kế hoạch năm 2014 như sau:

1.   Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

-       Doanh thu riêng LTC: 165 tỷ đồng (Doanh thu hợp nhất: 220 tỷ đồng)

-       Lợi nhuận trước thuế riêng LTC: 6,1 tỷ đồng (Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 9,8 tỷ đồng);

-       Lợi nhuận sau thuế: 4,2 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 7,5 tỷ đồng);

2.   Về cơ cấu - tổ chức

-       Hoàn thiện và kiện toàn bộ máy tổ chức của Chi nhánh: Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế, Xí nghiệp 2;

-       Xem xét tuyển dụng, giới thiệu nhân sự trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc tài chính; Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh;

-       Rà soát lại năng lực nhân sự trong toàn Công ty để bổ nhiệm, bố trí và điều chuyển công tác phù hợp với khả năng của từng người…

3.   Công tác khác

Để Công ty phát triển hơn nữa, trong năm 2014 Công ty cần tiếp tục chú trọng một số công tác sau:

-       Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh – xí nghiệp trong Công ty;

-       Tăng cường công tác đào tạo chuyên ngành, đào tạo chuyên sâu từ cấp lãnh đạo đến cán bộ - nhân viên;

-       Nâng cao quản trị rủi ro để Công ty phát triển bền vững;

-       Duy trì đều đặn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng của các phòng, đơn vị và nhân viên trong Công ty;

-       Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các qui trình, hệ thống gắn liền với thực tiễn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty;

-       Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp…

-       Tích cực mở rộng đối tác, khách hàng đối với các lĩnh vực xây lắp mới;

III.       TẦM NHÌN GIAI ĐOẠN 2015-2020

1.   Nâng cao quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan

LTC là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, vì vậy vị thế của công ty sẽ do thị trường chứng khoán quyết định. Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty sẽ nâng cao hơn nữa quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, đảm bảo việc chi trả cổ tức luôn cao hơn so với lãi suất ngân hàng.

2.   Xây dựng, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức – quản trị – điều hành

a.   Hoàn chỉnh hệ thống quản lý Công ty:

Công ty xây dựng và củng cố Hệ thống quản lý thông qua:

-       Chiến lược Công ty giai đoạn 2015-2020

-       Quy chế Công ty để làm cơ sở cho hoạt động điều hành và quản trị.

-       Quy trình, hướng dẫn, bản mô tả công việc để chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ trong Công ty.

-       Hệ thống ủy quyền cho ban điều hành, trưởng phòng ban.

-       Xây dựng các kế hoạch bao gồm: Kế hoạch hành động, kế hoạch nhân sự, kế hoạch chi phí, kế hoạch doanh thu…

Ngoài ra, Công ty còn chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm theo dõi, đánh giá và tăng cường tính tuân thủ trong hệ thống.

b.   Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh:

Để xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh phục vụ chiến lược phát triển của Công ty, giai đoạn đầu: Công ty tập trung sàn lọc, củng cố bộ máy nhân sự. Giai đoạn sau: Công ty tập trung quản trị nguồn nhân lực và quản lý nhân tài hiệu quả thông qua các giải pháp sau:

-       Tạo ra thương hiệu tốt trên thị trường: người lao động cảm thấy tự hào, hãnh diện khi được là thành viên của LTC;

-       Quy trình sử dụng lao động minh bạch: dựa trên năng lực thực sự của nhân sự để bố trí và đãi ngộ.

-       Phát triển nghề nghiệp cho người lao động, đào tạo về kỹ năng, chủ động tạo dựng nhân lực cao cấp từ chính nguồn nhân lực của mình.

-       Chính sách lương bổng hợp lý và cạnh tranh.

3.   Khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh và các thương hiệu của LTC

a.   Tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty

-       Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty hiện tại và lập kế hoạch khai thác, cấu trúc lại nguồn tài sản này của Công ty nhằm tối đa hóa lợi ích Công ty.

-       Với nguồn vốn, Công ty luôn lập kế hoạch tài chính – kế toán. Thực hiện, giám sát và điều chỉnh có kiểm soát kế hoạch tài chính – kế toán.

-       Củng cố, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngày càng chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý – điều hành Công ty. Từ đó, giảm sự tiêu phí về nguồn nhân lực và tài lực của Công ty.

b.   Phát huy thương hiệu của LTC

-       Đăng ký bản quyền nhận diện thương hiệu LTC và khai thác thương hiệu LTC sau khi đã đăng ký thành công.

-       Xây dựng chiến lược thương hiệu cho sản phẩm Cáp quang và triển khai thực hiện chiến lược thương hiệu Cáp quang.

c.    Khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh về kinh doanh của Công ty

-       Các sản phẩm truyền thống đã có chỗ đứng trong lòng khách hàng hiện tại. Công ty sẽ dựa vào sự tín nhiệm của khách hàng hiện tại, mở rộng thị trường, tìm và đón chào khách hàng mới đến với sản phẩm của Công ty.

-       Hoạt động kinh doanh dựa trên chính sách kinh doanh, chính sách giá và chính sách hoa hồng. Chính sách Công ty sẽ linh động nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội của thị trường đồng thời tối đa hóa lợi nhuận Công ty.

-       Liên tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng quản lý kinh doanh.

4.   Đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy sản xuất cáp để tăng hiệu quả cạnh tranh.

-       Nhiệm vụ ngắn hạn: chỉ đầu tư những hạn mục tạo ra doanh thu và hiệu quả tức thời.

-       Nhiệm vụ trung hạn: sửa chữa, nâng cấp nhà máy sản xuất cáp quang tại Công ty con, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy cáp để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.

-       Nhiệm vụ dài hạn: Xây dựng và phát triển Công ty đa ngành nghề trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất.

5.   Liên danh, liên kết với các Công ty khác trong ngành nhằm nâng cao năng lực canh tranh, tăng cường hiệu quả kinh doanh.

-       Xây dựng hệ thống quản lý Công ty thống nhất ;

-       Xây dựng hệ thống kinh doanh phối hợp giữa LTC và các đối tác ;

-       Xây dựng chiến lược đầu tư có tập trung và thống nhất ;

-       Phối hợp quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao ;

-       Hợp tác cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nguồn nhân lực Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết năm 2013, kế hoạch năm 2014 và tầm nhìn giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung, để đạt được thành tích nêu trên phần lớn nhờ vào sự lao động không biết mệt mỏi, tâm huyết của toàn bộ cán bộ - nhân viên trong Công ty từ Ban lãnh đạo đến các đơn vị - phòng – ban và các khối xí nghiệp.

Nhân dịp năm mới 2014 (năm Giáp Ngọ), tôi xin gửi tới các Quí vị đại biểu, Hội đồng quản trị, toàn thể cán bộ - nhân viên và gia đình một lời chúc “SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG”.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-       Hội đồng quản trị;

-       Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lương Quí Thăng

 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn