Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông Tổ chức Đại hội cổ đông 2014 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Tổ chức Đại hội cổ đông 2014
 (19/03/2014)
 Ngày 17/3/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã họp và thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông 2014, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014)

Kính gửi:       Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trụ sở chính: Số 14 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04-63251712

Fax: 04-63251713

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Mã chứng khoán: LTC

Loại chứng khoán:   - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27 tháng 4 năm 2014

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán); Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013; Chi trả cổ tức năm 2013 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

b. Tạm ứng  cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30 tháng 5 năm 2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông: Liền kề 14 Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 30 tháng 5 năm 2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn