Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014
 (08/04/2014)
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 07 tháng 4  năm 2014

THÔNG BÁO

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Kính mời: Quý cổ đông

1.   Đến dự: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

2.   Thời gian: khai mạc vào 8h30’, Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014

3.   Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – Trường Tiểu học Chu Văn An – Khu đô Thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội (Đối diện Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội)

4.   Nội dung trình Đại hội thông qua:

-       Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

-       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

-       Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5.   Điều kiện tham dự: Là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 04 tháng 4 năm 2014).

6.   Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền.

      Sự hiện diện của Ông/bà sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

 

 

 

 

                                            

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh

 

Tài liệu về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đề nghị Quý Cổ đông xem tại website: www.ltc.com.vn (Dự kiến đăng tải trước ngày Đại hội 5 ngày làm việc)

Giấy đăng ký tham dự Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................

Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................

Giấy CNĐKKD số…………………………..cấp ngày…………………………………

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2014

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông:

1.            Số cổ phần sở hữu:                              …………… cổ phần

2.            Số cổ phần được uỷ quyền:               …………… cổ phần

 

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)
Giấy uỷ quyền tham dự đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................

Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................

Giấy CNĐKKD số…………………………..cấp ngày…………………………………

Số cổ phần sở hữu:   ………………….…… cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................

Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày 27/4/2014 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần là …………………….mà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

………ngày ……….tháng……..năm 2014

Người được ủy quyền (nếu có)                                            Cổ đông

           (Ký ghi rõ họ tên)                                                   (Ký ghi rõ họ tên)


 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn