Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông LTC-Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

LTC-Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 (21/04/2014)
 


CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  172/LTC-HĐQT

V/v. Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính đề nghị Quí Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Quí Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 được gia hạn và tổ chức vào ngày 24/5/2014 (thay cho ngày 27/4/2014 như đã thông báo). Chương trình Tổ chức Đại hội được diễn ra trong ½ ngày từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00.

Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ đưa vào chương họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong đó có việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược.

Kính báo cáo Quí cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Lưu HĐQT, VT.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh
CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 
 

 

 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 được gia hạn và tổ chức vào ngày 24/5/2014 (thay cho ngày 27/4/2014 như đã thông báo). Chương trình Tổ chức Đại hội được diễn ra trong ½ ngày từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00.

Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ đưa vào chương họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong đó có việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-      Điều 3;

-      Thành viên HĐQT;

-      Thành viên BKS;

-      Lưu HĐQT, VT.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn