Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
 (10/06/2015)
 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Văn bản số 01/NCĐ-LTC ngày 06/4/2015 của Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 07/5/2015 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
Căn cứ Thông báo số 1102/TB-VSD ngày 12/5/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
2. Thời gian: khai mạc vào 9h30’, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015
3. Địa điểm: Hội trường Trường Tiểu học Chu Văn An – Khu đô Thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội (Đối diện Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội)
4. Nội dung trình Đại hội thông qua:
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 5 năm 2015).
6. Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị theo Văn bản đính kèm Giấy mời này.
7. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
Trần Thị Thu Thuỷ

Đề nghị Quí Cổ đông tải thư mời và tài liệu đính kèm ở đường link sau: http://www.mediafire.com/download/h07oyc56xd51r76/Thư+mới+và+các+văn+bản+đính+kèm.rar
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

 

8h00-9h30: Đăng ký cổ đông và tiếp đón khách mời

9h30-9h45: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các Khách mời

9h45-9h55: Báo cáo việc kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố số đại biểu tham dự hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

9h55-10h05: Bầu đoàn Chủ toạ đại hội

10h05-10h20: Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội

10h20-10h30: Đoàn Chủ tịch trình bày các nội trình Đại hội thông qua.

10h30-10h45: Cổ đông thảo luận

10h45-11h30: Cổ đông bỏ phiếu / Công bố kết quả kiểm phiếu

11h30-11h40: Tuyên bố thông qua Nghị quyết Đại hội 

11h40-11h50: Ý kiến phát biểu của các khách mời

12h00: Phát biểu bế mạc


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn