Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 (30/07/2015)
Hà Nội, ngày 06 tháng 6  năm 2015
 
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2015 Hội đồng quản trị  về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
 
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00’, Thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2015
3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung trình Đại hội thông qua:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2014;
- Phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Và các nội dung khác thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 01 tháng 7 năm 2015).
6. Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Văn bản đính kèm Giấy mời này.
7. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.
 
 
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Từ Duẩn
 
Lưu ý: 
Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có).
Cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty: ltc.com.vn (dự kiến trước 5 ngày Đại hội)
Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: tranthanhphanltc@gmail.com  hoặc điện thoại trước 16h30 ngày 29/7/2015 (Tel: 04-63251712, máy lẻ 12    Fax: 04-63251713).
 

http://www.mediafire.com/download/w9mcdidmvz33o7d/Thu+moi+Dai+hoi+dong+co+dong+thuong+nien+nam+2015+va+cac+tai+lieu+kem+theo.rar
 
Tai lieu: 

http://www.mediafire.com/download/yg14h3rg595xz53/Tai_lieu_dai_hoi_LTC.rar
 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn