Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2)
 (30/06/2016)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Số: 172/LTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016
 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội
 
Công ty: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Mã chứng khoán: LTC
Địa chỉ ĐKKD: Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6325 1712 
Fax: 04 6325 1713
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phán
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
Điện thoại: 0983 431 359
Loại thông tin công bố: 24 giờ
Nội dung thông tin công bố:
1. Công bố thông tin về kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2016:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2016 là 63 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.260.954 cổ phần, tương đương với 49,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông không đủ các điều kiện để tiến hành.
2. Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (lần 2):
Thời gian: 22/7/2016
Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 2, nhà hàng O2 Garden, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội (Trong trường hợp có thay đổi về địa điểm tổ chức thì Công ty sẽ thông báo sau)
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/5/2016.
Tài liệu đại hội: Đề nghị Quí Cổ đông tải về trên website của Công ty: www.ltc.com.vn
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2016 tại đường link website của Công ty: http://ltc.com.vn 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.T.M HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Từ Duẩn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 6325 1712 - Fax: 04 6325 1713
 
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Lần thứ 2)
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phàn Điện nhẹ Viễn thông
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2, chi tiết như sau:
1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 22/07/2016 (Đón tiếp đại biểu: Từ 8h00 đến 9h00)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà hàng O2 Garden, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại ngày 06/5/2016.
4. Nội dung chính: Thông qua các nội dung sau:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Quyết toán và chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty.
Các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp trước ngày 20/6/2016 bằng điện thoại, fax và email.
6. Hình thức đăng ký:
Thư xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty – Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận  Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 6325 1712                            Fax: 04 6325 1713
Người liên hệ: Ông Trần Thanh Phán         Điện thoại: 0983 431 359
Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông)
Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: http://ltc.com.vn
Trân trọng kính mới Quý cổ đông!
(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

T.M HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Từ Duẩn

http://www.mediafire.com/download/f1tq4bu2yy2dmia/Thu+moi+va+cac+van+ban+dinh+kem+cong+bo+thuong+tin+tren+website.rar
http://www.mediafire.com/download/cojnl3om8jds8nu/9+BAO+CAO+BAN+KS+LTC+DHCD+THUONG+NIEN+2016.pdf
 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn