Thứ tư, Ngày 17/07/2019
Quan hệ Cổ đông Thông báo số 18 ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 1) như sau:
1. Đại hội tổ chức không thành công do không đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2): Sẽ thông báo sau.


 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2019,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 6 năm 2019).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LTC từ HNX sang UPCOM
Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
Chi tiết theo file đính kèm

 

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 14/6/2019
Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Thời gian, địa điểm: Thông báo sau.

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thông báo số 18 ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
 (27/02/2018)
 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 
 
(đã ký)
 
 
Bùi Trung Liễu


CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:  18 /LTC-TCHC                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v. Đăng ký cuối cùng
 
                                                                        Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018
 
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
 
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trụ sở chính: 142, Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.63251712 Fax: 04.63251713
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Mã chứng khoán: LTC
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 09 tháng 3 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nội dung cụ thể:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 
- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
- Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG, Lô 17, liền kề 16 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.63251712
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthanhphanltc@gmail.com.
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 
 
(đã ký)
 
 
 
Bùi Trung Liễu


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn