Thư ba, Ngày 21/05/2019
Quan hệ Cổ đông Thông báo số 14 ngày 09 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thông báo số 14 ngày 09 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
 (27/02/2018)
 CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:  14 /LTC-TCHC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v. Đăng ký cuối cùng
 
                                                                         Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018
 
                                                                 THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
 
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
 
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trụ sở chính: 142, Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.63251712 Fax: 04.63251713
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Mã chứng khoán: LTC
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nội dung cụ thể:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 
- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
- Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG, Lô 17, liền kề 16 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.63251712
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthanhphanltc@gmail.com.
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Bùi Trung Liễu


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn