Thư ba, Ngày 25/01/2022
Quan hệ Cổ đông Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó tổng giám đốc , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


  Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)


 

Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021)
 

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.
 

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, vào hồi 13 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.


 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
 (02/06/2021)
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

----------------

Số:      03/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 20201

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

-         Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;

-         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT

-         Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty CP điện nhẹ viễn thông  số: 03/BB-HĐQT ngày 02/06/2021.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền

Sinh ngày: 08/12/1990, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số Hộ chiếu: C1082160, ngày cấp: 30/11/2015, nơi cấp: Cục QLXNC

Địa chỉ thường trú: Số 45 Ngõ 125, đường Nguyễn Du, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 02/06/2021.

Điều 2:

Bà Vương Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giảm đốc theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông phân công.

Bà Vương Thị Thanh Huyền được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác nếu có theo quy định của Công ty.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các phòng ban có liên quan và Bà Vương Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

NGÔ TRỌNG VINH

 

       

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn