Thứ năm, Ngày 18/08/2022
Quan hệ Cổ đông Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó tổng giám đốc , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
 (02/06/2021)
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

----------------

Số:      03/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 20201

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

-         Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;

-         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT

-         Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty CP điện nhẹ viễn thông  số: 03/BB-HĐQT ngày 02/06/2021.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền

Sinh ngày: 08/12/1990, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số Hộ chiếu: C1082160, ngày cấp: 30/11/2015, nơi cấp: Cục QLXNC

Địa chỉ thường trú: Số 45 Ngõ 125, đường Nguyễn Du, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 02/06/2021.

Điều 2:

Bà Vương Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giảm đốc theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông phân công.

Bà Vương Thị Thanh Huyền được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác nếu có theo quy định của Công ty.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các phòng ban có liên quan và Bà Vương Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

NGÔ TRỌNG VINH

 

       

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn