Thứ năm, Ngày 18/08/2022
Quan hệ Cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021
 (12/07/2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:      04/NQ-HĐQT                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 20201
 
 
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty CP điện nhẹ viễn thông  số: 04/BB-HĐQT ngày 12/07/2021. 
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
+ Ngày họp ĐHĐCĐ:      Thứ Năm, ngày 26 tháng 08 năm 2021
+ Địa điểm họp:               Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
 
 
Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
NGÔ TRỌNG VINH
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn