Thư ba, Ngày 25/01/2022
Quan hệ Cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


  Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)


 

Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021)
 

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.
 

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, vào hồi 13 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.


 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021
 (12/07/2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:      04/NQ-HĐQT                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 20201
 
 
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty CP điện nhẹ viễn thông  số: 04/BB-HĐQT ngày 12/07/2021. 
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
+ Ngày họp ĐHĐCĐ:      Thứ Năm, ngày 26 tháng 08 năm 2021
+ Địa điểm họp:               Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
 
 
Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
NGÔ TRỌNG VINH
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn