Thư ba, Ngày 30/11/2021
Quan hệ Cổ đông THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021)
 

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.
 

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, vào hồi 13 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.


 

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát , giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viến thông năm 2020 như sau 
 

Năm 2020, Thế giới và trong nước, với rất nhiều biến động lớn về an ninh chính trị, đặc biệt với với đại dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã kéo lùi sự phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hệ lụy đã có rất nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tình hình Việt nam nói chung và tại công ty CP Điện nhẹ nói riêng cũng không tránh khỏi hệ lụy đó.
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 (01/11/2021)
 THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị; 
Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 10 năm 2021;
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 
Trân trọng kính mời: Quý cổ đông 
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. 
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
4. Nội dung Đại hội thông qua: 
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 
b) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
d) Báo cáo của Ban kiểm soát; 
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
5. Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021).  
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.  
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. 
Rất hân hạnh được đón tiếp. 
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
          
 
 
 
 
NGÔ TRỌNG VINH
Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: https://www.hnx.vn/, https://ltc.com.vn  Lưu ý: Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có). Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: info@ltci.vn hoặc điện thoại Tel: 0916.123.988; 0904566318. 
  
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 
GIẤY ĐĂNG KÝ 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông
 
Tên cổ đông: ............................................................................................................................ 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….…..…..... 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..…. 
 
Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
 
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông: 
 
1. Số cổ phần sở hữu:  …………… cổ phần 
2. Số cổ phần được uỷ quyền:    …………… cổ phần 
 
 
                Người đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông  
 
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông 
BÊN ỦY QUYỀN: 
Tên tổ chức/cá nhân: ............................................................................................................. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………. 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..… Hiện là cổ đông sở hữu:      ………………….…… cổ phần Công ty LTC 
 
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
Tên tổ chức/cá nhân: ............................................................................................................. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………. 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..… 
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN 
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần là …………………….mà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật. 
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 
                  ………ngày ……….tháng……..năm 2021
Bên được uỷ quyền                         Bên uỷ quyền 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
Ghi chú: 
Trường hợp Quí Cổ đông không đi dự đại hội được có thể uỷ quyền cho một số cá nhân có tên dưới đây: 
- Ông Ngô Trọng Vinh  Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
- Ông Lương Quí Thăng  Thành viên Hội đồng quản trị 
- Ông Bùi Trung Liễu  Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; 
- Ông Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị; 
- Ông Ngô Anh Phương                    Thành viên Hội đồng quản trị; 
- Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên Hội đồng quản trị; Hoặc cá nhân khác do Quí Cổ đông lựa chọn để uỷ quyền. 
Đề nghị gửi giấy ủy quyền về địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn