Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (Lần 3) , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (Lần 3)
 (13/12/2021)
 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)

_____________________________

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 16 – Lô17 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9  năm 2017

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Số 02 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy , thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2021 (Lần 3) theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I.              TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1.             Tính hợp lệ của Đại hội:

a.      Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, Ông Bùi Văn Tiên - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

-         Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 497 cổ đông, sở hữu 4.568.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

-         Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 5 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.319.540 cổ phần, đạt tỷ lệ  72,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

b.      Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.

2.             Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II.          THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1.             Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

-         Ông Ngô Trọng Vinh              Chủ tịch HĐQT         Chủ tọa;

-         Ông Bùi Trung Liễu                TV HĐQT                  Tổng Giám đốc;

-         Ông Trần Đình Tùng              TV HĐQT


2.             Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

-         Ông: Bùi Văn Tiên                              Trưởng ban

-         Bà : Nghiêm Thị Phương Dung         Ủy viên

-         Bà : Đặng Thị Thu Hà            Ủy viên

3.             Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với Bà: Vương Thị Thanh Huyền.

 

III.       CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1.             Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

-         Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

-         Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

-         Báo cáo của Hội đồng quản trị;

-         Báo cáo của Ban kiểm soát;

-         Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

-         Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế năm 2021

-         Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

-         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.             Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

 

IV.        DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1.             Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2.             Về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

3.             Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4.             Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5.             Về các nội dung khác trình Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình để đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

V.           THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

-          Tổng số phiếu bầu phát ra:  15  phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.

-          Tổng số phiếu bầu thu về: 15 phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.

Trong đó:

+        Số phiếu hợp lệ:  15  phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.                  

+        Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

V.1. Kết quả biểu quyết và bầu cử

1.        Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2021.

PHƯƠNG ÁN 1:

Tổng doanh thu        : 5.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng

Mức chi trả cổ tức    : 0%

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

PHƯƠNG ÁN 2 (Theo đề nghị của VNPT):

Tổng doanh thu        : 25.000 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng

LNST/VCSH              : 3,4 %

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2021 thông qua Phương án 1 với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt kế hoạch.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.319.540 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.319.540 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

7- Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2021.

-           Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

-           Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

8- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Về việc bàn giao tài sản nhà văn phòng tại địa chỉ: số 17, LK 16, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội cho Ngân hàng BIDV Thăng Long

Hiện nay Công ty không có địa điểm làm việc, đây là địa điểm duy nhất làm việc của Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí chưa bàn giao tài sản trên cho Ngân hàng; Ủy quyền Hội đồng quản trị làm việc với Ngân hàng BIDV về nội dung trên.

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1.      Vương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.

2.      Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:

-         Số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự họp.

-         Số phiếu biểu quyết không nhất trí: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.

-         Số phiếu không ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.

3.      Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11giờ 45 ngày  20 tháng 11 năm 2021.

THƯ KÝ

 

 

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

 

 

 

 

VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ TRỌNG VINH


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn