Thứ năm, Ngày 19/05/2022
Quan hệ Cổ đông Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (LTC) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của LTC (theo công văn số  của  1846/UBCK-GSĐC ngày 07/04/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).
 

  Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)


 

Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021)
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông 2022
 (13/04/2022)
 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 08/04/2022. 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau: 
1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.
 2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.
Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
 
Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT. TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
NGÔ TRỌNG VINH
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn