Chủ nhật, Ngày 10/12/2023
Quan hệ Cổ đông Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông 2022
 (13/04/2022)
 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 08/04/2022. 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau: 
1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.
 2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.
Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
 
Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT. TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
NGÔ TRỌNG VINH
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn