Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2022
 (19/07/2022)
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG

[

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng tại: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

 - Điện thoại:  (84-24) 63251712  Fax: (84-24) 63251713 

Vốn điều lệ:45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)

Mã chứng khoán: LTC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Chưa có vì Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1.      Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

1

Ông Ngô Trọng Vinh

Chủ tịch HĐQT

10/09/2020

 

2

Ông Lương Quí Thăng

Thành viên HĐQT

29/06/2018

 

 

3

Ông Nguyễn Từ Duẩn

Thành viên HĐQT

29/06/2018

 

4

Ông Bùi Trung Liễu

Thành viên HĐQT

29/06/2018

 

5

Ông Ngô Anh Phương

Thành viên HĐQT

29/06/2018

 

6

Ông Trần Đình Tùng

Thành viên HĐQT

15/10/2020

 

7

Bà Lâm Quỳnh Hương

Thành viên HĐQT

15/10/2020

 

2.      Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT

Thành viên HĐQT

Số buổi họpHĐQT

tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

1

Ông Ngô Trọng Vinh

03

100%

 

2

Ông Lương Quí Thăng

03

 

100%

 

 

3

Ông Nguyễn Từ Duẩn

03

100%

 

4

Ông Bùi Trung Liễu

03

100%

 

5

Ông Ngô Anh Phương

03

100%

 

6

Ông Trần Đình Tùng

03

100%

 

7

Bà Lâm Quỳnh Hương

03

100%

 

 

3.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

4.      Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5.      Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT

08/04/2022

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.

 2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.

2

02/NQ-HĐQT

13/06/2022

Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3

03-2022/NQ-HĐQT

16/06/2022

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ tục về việc thanh lý tài sản theo quy định.

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông gồm các thành viên sau đây:

1-     Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.

2-     Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/ thường trực.

3-     Ông Lương Quí Thăng, TV HĐQT

4-     Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên.

5-     Ông Phạm Đức Thưởng, Kế toán trưởng kiêm Phó TGĐ - Ủy viên.

6-     Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên.

 Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1.      Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

 

 

STT

 

Thành viên BKS

 

Chức vụ

Ngày bắt đầu là thành viên BKS

Trình độ chuyên môn

 

1

 

Ông Nguyễn Trọng Hà

 

Tr BKS

 

29/06/2018

Cử nhân tài chính

 kế toán

 

2

 

Ông Hoàng Hùng

 

TV

 

29/06/2018

 

3

Bà Trần Thị Thu Thủy

TV

 

29/06/2018

 

 

2.      Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

 

STT

 

Thành viên BKS

Số buổi họp BKS tham dự

Tỷ lệ

tham dự họp

Tỷ lệ

Biểu quyết

Lý do không

tham dự họp

1

Ông Nguyễn Trọng Hà

02

100%

100%

 

2

Ông Hoàng Hùng

02

100%

100%

 

3

Bà Trần Thị Thu Thủy

02

100%

100%

 

3.      Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4.      Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5.      Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT

 

Thành viên

Ban điều hành

Ngày tháng

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành

01

Bà Vương Thị Thanh Huyền

08/12/1990

Cử nhân tài chính


17/06/2022

02

Ông Phạm Đức Thưởng

24/04/1980

Cử nhân kế toán

01/08/2018

V. Kế toán trưởng

 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

 

Trình độ chuyên môn

 

Ngày bổ nhiệm

01

Ông Phạm Đức Thưởng

24/04/1980

Cử nhân kế toán

29/06/2018

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1.      Danh sách về người có liên quan của công ty:

 

 

 

 

Stt

 

 

Tên tổ chức/

cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số Giấy NSH*,

ngày cấp, nơi cấp

 

 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên

quan

Lý do

Mối quan hệ liên quan với Công ty

 

1

Ngô Trọng

Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Lê Thi ̣Tuyết

Nhung

 

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Vợ

 

1.2

 

Ngô Anh

Phương

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Con trai

 

1.3

 

Ngô Thùy

Dương

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Con gái

 

1.4

 

Nguyễn Thị La

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Mẹ đẻ

 

1.5

 

Ngô Trọng

Quang

 

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Anh trai

 

1.6

Hoàng Thị

Chính

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Chị dâu

 

1.7

 

Ngô Thị Mùi

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Em dâu

 

2

Lương Quí Thăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Lương Quí Đặng

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Bố

 

2.2

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Mẹ

 

2.3

Ngô Thị Hoa

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Vợ

 

2.4

Lương Quí Đoàn

 

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em

 

2.5

Lương Quí Điệp

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em

3

Nguyễn Từ Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Côn

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Bố

 

Vũ lệ Thuỷ

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Vợ

 

NguyễnThị Thương Dần

 

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em

 

NguyễnThị Hoà Dơn

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em

 

Nguyễn Nhật Duật

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em

4

Bùi Trung Liễu

 

 

 

 

29/06/2018

17/06/2022

 

 

 

Lê Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

29/06/2018

17/06/20

22

 

Vợ

5

Trần Đình Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Dương Thị Thu Hương

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Vợ

5.2

Trần Thị Thu Hằng

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Con gái

5.3

Trần Đình Minh

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Con trai

6

 

Ngô Anh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Lê Thi ̣Tuyết Nhung

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Bố đẻ

6.2

Ngô Trọng Vinh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Mẹ đẻ

6.3

 

Ngô Thùy Dương

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em gái

7

 

Lâm Quỳnh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Đoàn Thị Liên

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Mẹ đẻ

7.2

 

Lâm Thanh Tùng

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Em trai

7.3

 

Lâm Mỹ Duyên

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Em gái

7.4

 

Lâm Khả Ân

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Con gái

7.5

 

 

Nguyễn Hồng Lâm

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Em rể

7.6

 

Lê Thị Giang

 

 

 

 

15/10/2020

 

 

Em dâu

 

 

8

 

Nguyễn Trọng Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Bố đẻ

 

8.2

 

Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Mẹ đẻ

 

8.3

 

Nguyễn Thị Diệu Huyền

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Chị gái

 

8.4

 

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Em gái

 

8.5

 

Trần Thị Thu Hằng

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Vợ

 

8.6

 

Nguyễn Hà Linh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Con gái

 

8.7

 

Nguyễn Hà Trang

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Con gái

 

8.8

 

Nguyễn Trọng Phúc

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

 

Con trai

9

 

Ông Hoàng Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Bà Trần Thị Thu Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Trần Như Đạo

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Bố

10.2

Trương Thị Quy

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Mẹ

10.3

Hoàng Quang Minh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Chồng

10.4

Hoàng Trần Minh Hạnh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Con

10.5

Hoàng Trần Minh Hậu

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Con

10.6

Trần Mạnh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Anh trai

10.7

Trần Như Mùi

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Em trai

11

Phạm Đức Thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Nguyễn Thị Huế

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Vợ

11.2

Nguyễn Thị Cam

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Mẹ

11.3

Phạm Thị Huyền

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Chị

11.4

Phạm Như Thái

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Anh

11.5

Phạm Đức Thinh

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Anh

11.6

Phạm Như Thược

 

 

 

 

29/06/2018

 

 

Anh

12

Vương Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

17/06/2022

 

 

 

12.1

Vương Đức Hạnh

 

 

 

 

17/06/20

22

 

 

Bố

12.2

Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

17/06/2022

 

 

Mẹ

12.3

Vương Đức Quân

 

 

 

 

17/06/20

22

 

 

Em trai

                           

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Gifám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1.      Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

 

 

 

Stt

 

 

Tên tổ chức/

cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số Giấy NSH*,

ngày cấp, nơi cấp

 

 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

 

Số CP sở hữu cuối kỳ

 

TLSH CP

cuối kỳ

 

 

Ghi chú

 

1

Ngô Trọng

Vinh

 

Chủ Tịch HĐQT

 

 

28.000

0.61

 

 

1.1

Lê Thi ̣Tuyết

Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Ngô Anh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Ngô Thùy Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Nguyễn Thị La

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Ngô Trọng Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Hoàng Thị Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

Ngô Thị Mùi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lương Quí Thăng

 

TV HĐQT

 

 

224.000

4.88

 

 

2.1

Lương Quí Đặng

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Ngô Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Lương Quí Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Lương Quí Điệp

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Từ Duẩn

 

TV HĐQT

 

 

215.600

4.70

 

3.1

Nguyễn Quang Côn

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Vũ lệ Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

3.3

NguyễnThị Thương Dần

 

 

 

 

 

 

 

3.4

NguyễnThị Hoà Dơn

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Nguyễn Nhật Duật

 

 

 

 

 

 

 

4

Trần Đình Tùng

 

Thành viên HĐQT

 

 

76.000

1.65

 

4.1

Dương Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Trần Thị Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Trần Đình Minh

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ngô Anh Phương

 

 

UV HĐQT,

 

TGĐ

 

 

 

 

 

5.1

Lê Thi ̣Tuyết Nhung

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Ngô Trọng Vinh

 

 

 

 

28.000

0.61

 

5.3

 

Ngô Thùy Dương

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Lâm Quỳnh Hương

 

UV HĐQT,

Người CBTT

 

 

 

 

 

6.1

 

Đoàn Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

Lâm Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Lâm Mỹ Duyên

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Lâm Khả Ân

 

 

 

 

 

 

 

6.5

Nguyễn Hồng Lâm

 

 

 

 

 

 

 

6.6

Lê Thị Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Nguyễn Trọng Hà

 

Trưởng BKS

 

 

 

 

 

7.1

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Nguyễn Thị Diệu Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

 

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

 

Trần Thị Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

 

Nguyễn Hà Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7

 

Nguyễn Hà Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

 

Nguyễn Trọng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Ông Hoàng Hùng

 

TV BKS

 

 

 

 

 

9

Bà Trần Thị Thu Thủy

 

TV BKS

 

 

 

 

 

9.1

Trần Như Đạo

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Trương Thị Quy

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Hoàng Quang Minh

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Hoàng Trần Minh Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Hoàng Trần Minh Hậu

 

 

 

 

 

 

 

9.6

Trần Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

9.7

Trần Như Mùi

 

 

 

 

 

 

 

10

Phạm Đức Thưởng

 

Phó TGĐ

Kế toán trưởng

 

 

76.000

1.65

 

10.1

Nguyễn Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Nguyễn Thị Cam

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Phạm Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Phạm Như Thái

 

 

 

 

 

 

 

10.5

Phạm Đức Thinh

 

 

 

 

 

 

 

10.6

Phạm Như Thược

 

 

 

 

 

 

 

12

Vương Thị Thanh Huyền

 

Tổng giám đốc

 

 

 

 

 

11.1

Vương Đức Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

11.3

Vương Đức Quân

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

 

Chủ tịch HĐQT

NGÔ TRỌNG VINH

 


 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn