Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014
 (22/05/2014)
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

   
       
       

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 
       

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

07h30 - 08h30

 Đăng ký cổ đông và tiếp đón khách mời

Ban tổ chức

 

08h30 – 08h50

Tuyên bố lý do, Giới thiệu các Khách mời,  Giới thiệu trước Đại hội Ban chủ tọa

Ông Bùi Trung Liễu

 

08h50 – 08h55

Báo cáo việc kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố số đại biểu tham dự hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Bà Trần Thị Thu Thủy

 

08h55- 09h00

Phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Khánh

 

09h00-10h00

 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014

Ông Lương Quí Thăng

 

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014

Bà Trần Thị Thu Thủy

 

Trình bày về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Ông Nguyễn Quốc Khánh

 

10h00 – 10h30

- Các nội dung trình Đại hội thông qua
- Các chất vấn của Đại biểu;
- Trả lời chất vấn

Ông Nguyễn Quốc Khánh

 

10h30-10h50

Giải lao

 

 

10h50-11h20

Công bố kết quả kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

 

Tuyên bố thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Khánh

 

Ý kiến phát biểu của các khách mời

 

 

11h20 – 11h30

 Phát biểu bế mạc

Ông Nguyễn Quốc Khánh

 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn