Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
 (16/06/2015)
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 14/6/2015.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được tiến hành vào hồi 9h30 ngày 14/6/2015 tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội (tại thời điểm kiểm tra tư cách đại biểu và khai mạc Đại hội) có 46 cổ đông sở hữu  3.098.136 cổ phần, chiếm  67,55 % vốn điều lệ.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Quốc Khánh;
2. Ông Lương Quí Thăng;
3. Ông Hoàng Văn Chương;
4. Ông Nguyễn Từ Duẩn;
5. Ông Đặng Văn Đảm.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.076.376 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017, bao gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Ông Lương Quí Thăng đạt 6.281.012 phiếu bầu, tỷ lệ 202,012%;
2. Ông Bùi Quốc Hưng đạt 2.910.908 phiếu bầu, tỷ lệ 93,93%;
3. Ông Nguyễn Từ Duẩn đạt 2.238.560 phiếu bầu, tỷ lệ 72,25%;
4. Ông Nguyễn Thành Chung đạt 2.164.908 phiếu bầu, tỷ lệ 69,86%.
5. Ông Bùi Trung Liễu đạt 1.854.956 phiếu bầu, tỷ lệ 59,86 %;
Điều 3. Điều khoản thi hành
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty  CP Điện nhẹ Viễn thông  thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.http://www.mediafire.com/download/yb0tu7975pgbbt9/Bien_ban_hop_va_nghi_quyet.rar


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn