Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 (20/07/2016)
Tài liệu gửi kèm: Xin mời Quí Cổ đông tải về theo đường dẫn sau
http://www.mediafire.com/download/f1tq4bu2yy2dmia/Thu+moi+va+cac+van+ban+dinh+kem+cong+bo+thuong+tin+tren+website.rar
http://www.mediafire.com/download/cojnl3om8jds8nu/9+BAO+CAO+BAN+KS+LTC+DHCD+THUONG+NIEN+2016.pdf
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 5  năm 2016
 
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 5 năm 2016;
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
 
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00’, Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016
3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung trình Đại hội thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
b) Báo cáo tài chính năm 2015;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
g) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 06 tháng 5 năm 2016).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Từ Duẩn
 
Lưu ý: 
Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có).
Cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty: ltc.com.vn (dự kiến trước 5 ngày Đại hội)
Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: tranthanhphanltc@gmail.com  hoặc điện thoại Tel: 04-63251712, máy lẻ 12, Mobile: 0983431359;    Fax: 04-63251713).CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông 
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông
Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................
Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................
Giấy CNĐKKD số…………………………..cấp ngày…………………………………
Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông ngày …… tháng ……. năm 2016
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông:
1. Số cổ phần sở hữu: …………… cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: …………… cổ phần

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức )
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông 
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông
BÊN ỦY QUYỀN
Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................
Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................
Giấy CNĐKKD số…………………………..cấp ngày…………………………………
Số cổ phần sở hữu: ………………….…… cổ phần
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................
Số CMTND:.......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp................................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày ………. tháng…… năm……… để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần là …………………….mà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
…………………ngày ……….tháng……..năm 2016
Bên được uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)


Bên uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
 
 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn