Thứ tư, Ngày 17/07/2019
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 1) như sau:
1. Đại hội tổ chức không thành công do không đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2): Sẽ thông báo sau.


 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2019,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 6 năm 2019).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LTC từ HNX sang UPCOM
Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
Chi tiết theo file đính kèm

 

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 14/6/2019
Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Thời gian, địa điểm: Thông báo sau.

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 (14/07/2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
Tổng doanh thu hợp nhất: 150.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.942 triệu đồng; 
Tổng doanh thu công ty mẹ: 75.320 triệu đồng; 
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 2.919 triệu đồng; 
Tỷ suất LNST/VCSH hợp nhất 6%; 
Tỷ suất LNST/VCSH Công ty mẹ: 6%
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty.
Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016: Năm 2016 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2016 bị âm.
Điều 6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
1. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:
Không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
2. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 234 triệu đồng;
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành kế hoạch nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Trường hợp công ty lỗ: Không chi trả thù lao.
Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.
 
 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
 
 
 
 
 
Lương Quí Thăng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
 


 
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
 
Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNNĂM 2017
_____________________________

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 16 – Lô17 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 09 năm 2016
 
Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2017, vào hồi 09 giờ 15 phút, tại Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2017 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.
 
I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:
1. Tính hợp lệ của Đại hội:
a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 563 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 2.953.936 cổ phần, đạt tỷ lệ 64.41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Lương Quí Thăng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.
 
II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI: 
1. Đoàn Chủ tịch:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyếtthông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông Lương Quí Thăng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu - TV HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Trần Thị Thu Thuỷ - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông Trần Thanh Phán – Trưởng ban;
- Bà Đậu Thị Hoa - Ủy viên;
- Bà Phan Thanh Long - Ủy viên.
3. Thư ký Đại hội:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với ông Trần Thanh Phán.
 
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
1. Ông Lương Quí Thăng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hộinhư sau:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hộivới tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
 
IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
2. Về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
Ông Lương Quí Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Bà Trần Thị Thu Thuỷ - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
5. Về mức cổ tức
Ông Lương Quí Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức: Do lợi nhuận sau thuế năm 2016 là âm nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
Ông Lương Quí Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo năm 2017: Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
7. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Ông Lương Quí Thăng đọc Tờ trình về quyết toán  Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và chi trả năm 2017.
a. Quyết toán và chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 60% tổng thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tương đương với 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.
b. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017:
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.
 
V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:
V.1. Thảo luận
Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT): 
Ông Lương Quí Thăng – Đại diện uỷ quyền vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trình bày ý kiến của cổ đông VNPT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và quyết toán, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: 
Tổng doanh thu hợp nhất: 150.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.942 triệu đồng; 
Tổng doanh thu công ty mẹ: 75.320 triệu đồng; 
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 2.919 triệu đồng; 
Tỷ suất LNST/VCSH hợp nhất 6%; 
Tỷ suất LNST/VCSH Công ty mẹ: 6%
b. Về quyết toán, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
b.1. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:
Không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
b.2. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 234 triệu đồng;
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành kế hoạch nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Trường hợp công ty lỗ: Không chi trả thù lao.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện cổ đông VNPT, Đại hội đã nhất trí đưa nội dung theo đề xuất của VNPT vào biểu quyết cùng với nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.
Ý kiến ông Ngô Trọng Vinh: Đại diện cho nhóm cổ đông chiếm trên 18% vốn Điều lệ Công ty.
Ông Ngô Trọng Vinh đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giải thích và làm rõ các vấn đề sau:
- Tồn tại của Công ty Cổ phần Cáp và Thiết bị Viễn thông (ETCC) đã được giải quyết đến đâu ? Tai sao Tổng Giám đốc cũ của ETCC là ông Đặng Văn Đảm không bàn giao số liệu tài chính cho Công ty mà Công ty chưa đưa ra biện pháp để giải quyết dứt điểm.
- Về vấn đề thuế ;
- Chi trả cổ tức năm 2015 ;
- Về vấn đề kinh doanh;
- Nợ cá nhân từ nguồn trái phiếu chuyển đổi;
Trên cơ sở ý kiến của cổ đông Ngô Trọng Vinh, ông Lương Quí Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải trình trước Đại hội như sau :
Giải quyết tồn tại của ETCC: 
- LTC chiếm 55,53% (đầu tư 22 tỷ), thặng dư vốn của Điện nhẹ đều đầu tư vào ETCC. Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc rất quyết liệt kể cả nhờ cổ đông lớn là VNPT để giúp đỡ. Số liệu sai phạm của ông Đảm đã được làm rõ tại công trình Viglacera và Nguỵ Như Kon Tum, theo đó ông Đảm đã có dấu hiệu sai phạm hơn 1,7 tỷ đồng tại 02 Công trình này. Công ty đã báo cáo và làm việc với Công an nhưng cơ quan Công an chưa làm quyết liệt.
- Dấu hiệu sai phạm của ông Đảm tại công trình mà ETCC ký với VNTT : Hiện nay, có 01 công trình đang trong giai đoạn quyết toán. Sau khi có số liệu quyết toán, Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan Công an và các cơ quan pháp luật khác để giải quyết vụ việc.
- Về việc tạm ứng vốn : Ông Đảm và Tổng Giám đốc trước ông Đảm đã tạm ứng vốn cho Trung tâm kinh doanh II (Trung tâm này do ông Đảm làm Giám đốc). Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2014 thì Trung tâm kinh doanh II còn tạm ứng của Công ty khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ông Đảm bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thì ông Đảm cũng không hoàn trả tiền tạm ứng này cho Công ty. Công ty cũng đã làm đơn tố cáo ông Đảm ra Cơ quan Công an nhưng Cơ quan Công an chưa quyết liệt giải quyết. Tại ETCC, ông Đảm đã nhiều lần trình bày số tiền đứng tên người nhà ông Đảm (vợ, mẹ vợ, chị gái, em trai, anh rể) của ông Đảm là số tiền ứng quá vốn của công trình để cho Công ty vay lại và ông Đảm nói là sẽ đối trừ khoản tiền vay này với số tiền ứng vốn của Trung tâm kinh doanh II. Tuy nhiên, từ ngày ông Đảm bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại ETCC thì ông Đảm đã không đến Công ty bàn giao và hiện nay người nhà ông Đảm đang khởi kiện ra Toà án dân sự để đòi khoản tiền vay này. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo ETCC tiếp tục giải trình và làm rõ với Toà án quận Hà Đông để làm rõ việc này và đề nghị Toà án chuyển vụ án này cho Cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét giải quyết.
Về thuế: 
- Phát sinh nợ trước 2012, nợ thuế VAT 16 tỷ đồng. Những năm trước thì cơ quan thuế chưa để ý nhiều đến việc nợ này. Tuy nhiên, năm 2014 chính sách nhà nước thay đổi thì cơ quan thuế đã siết chặt việc nộp thuế. Hội đồng quản trị đã có biện pháp như bán tài sản BTS nhưng đến thời điểm này vẫn chưa bán được tài sản BTS.
- Năm 2016 Tổng cục thuế cho xuất hoá đơn lẻ nhưng vẫn yêu cầu Công ty phải nộp thuế.
Chi trả cổ tức năm 2015
- Theo nghị quyết thì uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chi trả tối đa 5% nhưng Công ty khó khăn nên Hội đồng quản trị cũng chưa ban hành được nghị quyết này, Hội đồng quản trị xin nhận trách nhiệm về việc này.
Về vấn đề kinh doanh: 
- Ban Lãnh đạo Công ty cũng thận trọng trong việc tìm kiếm đối tác. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ đưa ra giải pháp tích cực hơn trong thời gian tới.
Nợ cá nhân từ nguồn trái phiếu chuyển đổi:
- Toàn bộ trái phiếu phát hành năm 2010 là 30 tỷ, sau 2 năm có quyền chuyển đổi để nhận lãi suất 15%. Nguồn tiền này đang tồn tại trong các công trình hạ ngầm. Giải pháp Công ty đã đề ra là phát hành cổ phiếu để cấn trừ công nợ nhưng do năm 2016 giá cổ phiếu của LTC giao động 5.000 đồng – 6.000 đồng/cổ phiếu nên không chuyển đổi được.
Đề nghị các cổ đông lớn cùng chung tay với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty để đưa ra các giải pháp thích hợp tháo gỡ khó khăn của Công ty.
V.2 Kết quả kiểm phiếu
Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu thông qua các vấn đề bao gồm: 20 đại biểu
- Tổng số phiếu phát ra là: 20 phiếu tương ứng với 2.942.000 CP
- Tổng số phiếu thu về là : 20 phiếu tương ứng với 2.942.000 CP
- Số phiếu hợp lệ là: 20 phiếu tương ứng với 2.942.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu tương ứng với 0 CP
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
a. Theo ý kiến của cổ đông Tập đoàn VNPT
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.886.000 cổ phiếu, tương đương với 97.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 76.000 cổ phiếu, tương đương với 2.6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
b. Theo nội dung tờ trình của HĐQT
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 76.000 cổ phiếu, tương đương với 2.6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 2.866.000 cổ phiếu, tương đương với 97.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
2. Báo cáo tài chính năm 2016;
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.942.000 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.919.000 cổ phiếu, tương đương với 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 23.000 cổ phiếu, tương đương với 0.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.919.000 cổ phiếu, tương đương với 99.2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 23.000 cổ phiếu, tương đương với 0.8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.942.000 cổ phiếu, tương đương với 1000 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
a. Theo ý kiến của cổ đông Tập đoàn VNPT
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.533.400 cổ phiếu, tương đương với 86.1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 408.600 cổ phiếu, tương đương với 13.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
c. Theo nội dung tờ trình của HĐQT
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 410.600 cổ phiếu, tương đương với 14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 2.531.400 cổ phiếu, tương đương với 86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 2.942.000 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:
1. Ông Trần Thanh Phán- Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết. Trình tự giải quyết các nội dung chương trình của Đại hội đã được thay đổi so với chương trình ban đầu để tiện cho việc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đề nghị được sắp xếp các nội dung của Nghị quyết theo nội dung chương trình họp để các cổ đông tiện theo dõi.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau: 
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không ý kiến: 0%.
3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quí Thăng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 12 giờ 0 ngày 29 tháng 06 năm 2017.
THƯ KÝ                                                                                 CHỦ TOẠ
Trần Thanh Phán                                                                   Lương Quí Thăng
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn