Chủ nhật, Ngày 20/09/2020
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng kính mời: Quí cổ đông

 

1.   Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

2.   Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ tư ngày 30  tháng 9 năm 2020.

3.   Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Trung Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam


 

Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1.   Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: Ngày 10/7/2020.

2.   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông qua việc bán CSHT 2 trạm BTS Cầu Diễn, địa chỉ: Lô 10 khu C1 khu đô thị mới Cầu Diễn- Huyện Từ Liêm- TP Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:
(1). Phương thức bán : Chào hàng cạnh tranh.
(2). Giá chuyển nhượng tối thiểu là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)
(3). Thời hạn chào bán: Kể từ ngày 06/4/2020 hết hết ngày 16/4/2020.

Liên hệ: Mr Thưởng, Điện thoại: 0819999980
Địa chỉ: Số 2 Hạ Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Chi tiết theo link đính kèm.

 

Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Thời gian: Bắt đầu 9 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty, Lô 17 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 (10/09/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 09 năm 2020,

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng kính mời: Quí cổ đông

 

1.   Đến dựĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

2.   Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ tư ngày 30  tháng 9 năm 2020.

3.   Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Trung Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.   Nội dung Đại hội thông qua:

a)      Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

b)     Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

c)      Báo cáo của Hội đồng quản trị;

d)     Báo cáo của Ban kiểm soát;

e)      Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

f)      Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;

g)     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     5.  Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 10 tháng 7 năm 2020).

          Cổ đông và các nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia là thành viên HĐQT đề nghị gửi danh sách ưng cử, đề cử về Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Trung Hòa, thành phố Hà Nội trước ngày 27/09/2020.

6.   Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

 

 

 

 

                                            

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Ngô Trọng Vinh

 

Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: https://www.hnx.vn/, https://www.ltc.com.vn/

Lưu ý: Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có). Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: dungpkh.ltc@gmail.com hoặc điện thoại Tel: 0916.526.388; 0904566318.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

http://www.mediafire.com/file/dmi2iz3mbhjyj6r/LTC-_10.9..2020_Thu_moi_tham_du_Dai_hoi_co_dong_nam_2020.doc/file

http://www.mediafire.com/file/nj5uz9h0azmvchj/Thu_moi.pdf/fileTin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn